Preizolowane rury

Służba dostawcza Missel: W ciągu
24 godzin. Preizolowane rury z fabryki
bezpośrednio na plac budowy.

Dobra energia

Pierwszy wybór: izolacja zgodna

z EnEV od 50 do 200 procent.

Z dodatkową izolacją akustyczną.

Pod kontrolą

Wstęp wzbroniony: ochrona
przeciwpożarowa R90 dla
instalacji mieszanych.
Bezpieczne rury przesiewowe,
wykonane z żeliwa i rury z
tworzyw sztucznych.

Dobre dla pokoleń

Spójność firmy: montaż izolacji
rurociągu - owijanie taśmą

wzmocnioną włóknem.

Silne podejście

Odpoczynek na ziemi: izolacja

termiczna dla niskich zestawów
podłogowych. Dźwiękoszczelne.

 

Ogień i płomienie

Praktyczny system tulei: wyrzuca

ogień i dym rurami przez ściany
i stropy na zewnątrz. Niezawodne
działanie R30 do R120 i zgodność
z wymaganiami według MLAR.

Wow gegen Tau

Echte Perle: Innenliegende Regenwasser-

leitungen einfach und sicher (nach)dämmen:

Mit praktischem Schnellverschluss und

diffusionsdichtem Klebestreifen.

Bezszwowe i uniwersalne

Idealnie dopasowana i niezależna
od marki izolacja do instalacji zgodnie
z EnEV

Missel Akademia

Tematy w 2016 roku
Lzolacja akustyczna
Ochrona przeciwpożarowa
Picie higieny wody

Cichy bohater

Bezhałasowo: kontynuowana konstrukcja
wyposażenia ochrony przeciwdźwiękowej
dla rur i kształtek izolacyjnych

Preizolowane rury

Służba dostawcza Missel: W ciągu
24 godzin. Preizolowane rury z fabryki
bezpośrednio na plac budowy.

Ogólne warunki sprzedażyStosowane w stosunku do: 1. osoby prowadzącej działalność handlową lub niezależną działalność gospodarczą (przedsiębiorca), 2. osoby prawnej z sektora publicznego lub publicznego funduszu specjalnego.

I. Zastosowanie
(1) Wyroby dostarczamy wyłącznie zgodnie z poniższymi ogólnymi warunkami sprzedaży. Nie uznajemy warunków niezgodnych lub odbiegających od naszych warunków sprzedaży, chyba że zostały one wyraźnie uzgodnione w formie pisemnej.
(2) Warunki handlowe nabywcy mają zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy zostało to wyraźnie uzgodnione. Odwoływanie się przez nabywcę do jego warunków handlowych, nie prowadzi do uznania ich ważności, nawet jeśli nie są one sprzeczne z naszymi warunkami handlowymi oraz wtedy, gdy prowadzą do uznania warunków odbiegających od naszych ogólnych warunków handlowych uzgodnionych z nabywcami.
(3) Ogólne warunki sprzedaży mają zastosowanie również przy transakcjach zawieranych pomiędzy nami a nabywcą w późniejszym czasie, nawet jeśli pojedynczy przypadek nie został wyraźnie określony w ogólnych warunkach sprzedaży.

II. Zawarcie umowy
(1) Nasza oferta może ulec zmianie.
(2) Zamówienia przyjmowane są wyłącznie w przypadku otrzymania pisemnego potwierdzenia - drogą elektroniczną lub faksem, albo też potwierdzenia w formie wysłanego towaru i rachunku. Potwierdzeniem jest również potwierdzenie odbioru dostawy przez nabywcę.
(3) Aby porozumienia ustne, zawarte przed lub w chwili zawarcia umowy stały się obowiązujące, wymagają naszego pisemnego potwierdzenia. Zmiany do umowy ustnej, wprowadzone po jej zawarciu, a w szczególności późniejsze zmiany i uzupełnienia do ogólnych warunków sprzedaży, a także wszelkiego rodzaju dodatki, wymagają potwierdzenia na piśmie.

III. Ceny
(1) Podane ceny są cenami netto loco. Zawierają podatek VAT, chyba że zostanie wykazany oddzielnie.
(2) Opłaty dodatkowe, np. za opakowanie, koszty transportu i ubezpieczenia, nie są wliczone w cenę.

IV. Warunki płatności
(1) Jeżeli strony umowy nie uzgodniły inaczej na piśmie, kwotę podaną na rachunku należy wpłacić w terminie 30 dni roboczych od dnia dostarczenia towaru i otrzymania faktury. Jeżeli płatność zostanie dokonana w ciągu 8 dni od daty wystawienia faktury, udzielamy 2% rabatu, pod warunkiem, że nabywca nie zalega z innymi płatnościami. Nasze rachunki opiewają na kwoty wyrażone w EUR.
(2) Jeżeli nabywca przekroczy termin płatności, zastrzegamy sobie prawo do naliczenia odsetek w wysokości 8% powyżej stopy bazowej, zgodnie z § 288 BGB.
(3) Zaliczki lub wpłata na konto nie są oprocentowane.
(4) Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących akceptacji weksli i czeków. W każdym przypadku akceptacja następuje tylko w formie zapłaty. Każdą zmianę należy zgłosić niezwłocznie po otrzymaniu rachunku. Koszty dyskonta i wycofania ponosi nabywca. Nie ponosimy odpowiedzialności za terminowe przedłożenie i zgłoszenie sprzeciwu.
(5) Jeżeli nabywca zalega z płatnością dłużej niż 14 dni lub wstrzymał płatność, albo po zawarciu umowy nastąpiło istotne pogorszenie jego sytuacji finansowej, nasze roszczenia od wszystkich istniejących umów z nabywcą, muszą natychmiast zostać spłacone.

Odroczenia lub inne przesunięcia terminów płatności - również poprzez przyjęcie akceptów - ulegają zakończeniu; dla niedostarczonych towarów możemy zażądać zaliczki lub zabezpieczenia; towary już dostarczone, ale nadal będące naszą własnością, należy niezwłocznie przekazać na żądanie.

V. Czas dostawy
(1) Terminy i czasy dostaw są zawsze podawane w przybliżeniu. Zwłoka może nastąpić dopiero po upomnieniu nabywcy o terminie płatności.
(2) Dni czasu dostawy są dniami roboczymi.
(3) Nasze zobowiązanie dostarczenia dostawy zostaje zawieszone do czasu terminowej i prawidłowej realizacji zobowiązań wynikających z zawartej umowy. Zarzut niewywiązania się z warunków umowy pozostaje zastrzeżony.
(4) Jeżeli nabywca zalega z przyjęciem lub narusza inne obowiązki współdziałania wynikające z umowy, mamy prawo domagać się odszkodowania za powstałe szkody, w tym pokrycia wszelkich dodatkowych kosztów. Dalsze roszczenia lub prawa pozostają zastrzeżone. Tak długo, jak występują warunki wymienione w poprzednim zdaniu, ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia jakości towaru w tym czasie ponosi nabywca, który zalega z przyjęciem lub zapłatą.
(5) Działania siły wyższej, awaria sprzętu, opóźnienia dostawy przez kooperantów, braki surowców, energii lub niedobór siły roboczej, strajki, blokady, trudności w pozyskaniu środków transportu, zakłócenia komunikacyjne, zarządzenia organów państwowych lub brak regulacji dotyczących realizacji dostaw wymagających zezwoleń, zwalniają nas, na czas i zakres trwania utrudnień, od obowiązku dostarczenia usługi, jeżeli przerwa nie była spowodowana przez nas świadomie lub na skutek rażącego niedbalstwa. Dotyczy to także sytuacji, gdy usterka pojawia się podczas istniejącego opóźnienia.
(6) Jeśli utrudnienia, o których mowa w poprzednim akapicie (4), znacznie zmieniają znaczenie ekonomiczne lub zakres naszej działalności lub znacząco wpływają na naszą działalność, zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli nie spowodowaliśmy utrudnienia świadomie lub wskutek rażącego niedbalstwa.
(7) Mamy prawo do częściowego wykonania usługi, co może być oddzielnie wymienione na rachunku, pod warunkiem, że przyjęcie częściowego wykonania jest dopuszczalne dla nabywcy.
(8) Roszczenia nabywcy, obejmujące odszkodowanie za szkody powstałe wskutek opóźnienia przy zawieraniu umowy, są ograniczone do typowych przewidywalnych szkód - do wysokość potrójnej wartości towaru. Powyższe nie ma zastosowania, jeżeli mamy do czynienia z odpowiedzialnością za rażące niedbalstwo lub uszkodzenie ciała; zmiana dowodu obciążającego na niekorzyść nabywcy nie ma z tym związku. Ustawowe prawo nabywcy do odstąpienia od umowy, pozostaje bez zmian.

VI. Wysyłka
(1) O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, dostawa jest „fabryczna" i nie zawiera ubezpieczenia transportu. Odnosi się to również do przypadku dostawy częściowej, jeśli ponosimy koszty wysyłki lub jeśli przyjmujemy wysyłkę towarów. Przeniesienie ryzyka przy przesyłkach zwrotnych następuje przy nadejściu towaru do nas.
(2) Ryzyko przechodzi na nabywcę najpóźniej przy wysłaniu towaru z fabryki do nabywcy. Dotyczy to także dostaw częściowych, jeśli pokrywamy koszty wysyłki lub jeśli przyjmujemy transport towarów.
(3) Jeżeli przesyłka jest opóźniona z powodu okoliczności, za które odpowiada nabywca, ryzyko przechodzi na nabywcę w dniu gotowości towaru do wysyłki.
(4) Towar, nawet jeśli jest wadliwy, jest odbierany przez nabywcę bez uszczerbku dla praw wynikających z paragrafu VIII.

VII. Zastrzeżenie własności
(1) Zastrzegamy sobie prawo własności do dostarczanych przez nas towarów, do momentu całkowitej spłaty wszystkich wierzytelności wynikających z umowy, w tym wszystkich roszczeń wtórnych. W przypadku roszczeń wynikających z innych umów, w stosunku do nabywcy obowiązuje zastrzeżenie własności również do czasu spełnienia wymagań wynikających z innych umów oraz do czasu realizacji czeków i weksli.
(2) Nabywca ceduje na nas wszelkie roszczenia z tytułu sprzedaży naszych towarów oraz wszystkie prawa do towaru, włącznie z prawami ubocznymi.
(3) Tak długo, jak nabywca jest w stanie wypełniać swoje zobowiązania wobec nas, ma on prawo do rezerwacji naszej własności i naszych roszczeń w toku zwykłej działalności gospodarczej; wyjątkowe zarządzanie, takie jak zastaw, przeniesienie własności i cesja wierzytelności nie są dozwolone. Dostęp osób trzecich do naszych towarów i roszczeń, a w szczególności do zastawów, zostać nabywca musi natychmiast zgłosić nam na piśmie.
(4) W przypadku naruszenia przez nabywcę obowiązków, a zwłaszcza w przypadku opóźnienia płatności, mamy prawo do odstąpienia od umowy i odzyskania towaru, do wydania którego nabywca jest zobowiązany. Przyjęcie zwrotu lub wysuwanie roszczeń zastrzeżenia własności nie wymaga od nas wycofania się z umowy; ta okoliczność lub konfiskata zastrzeżonych towarów nie stanowi odstąpienia od umowy, chyba że wyraźnie to deklarujemy.
(5) Zobowiązujemy się do zwolnienia od ubezpieczenia na wniosek nabywcy z zastrzeżeniem możliwości wyboru, o ile wartość zabezpieczenia przekracza zabezpieczone roszczenia o ponad 20 %.

VIII. Gwarancja od wad
(1) Odpowiedzialność za wady wymaga, aby nabywca wypełnił należycie obowiązek kontroli i zakwestionowania, zgodnie z § 377 HGB (kodeks handlowy).
(2) Wszystkie wadliwe produkty lub usługi podlegają naprawie, nowej dostawie lub wymianie na nowe, według naszego uznania, jeśli wady wystąpiły w okresie przedawnienia pod warunkiem, że przyczyna istniała w momencie przeniesienia ryzyka.
(3) Wszelkie roszczenia gwarancyjne wygasają w ciągu 12 miesięcy. Okres rozpoczyna się z momentem przeniesienia ryzyka. Powyższe przepisy nie mają zastosowania, jeżeli ustawa przewiduje dłuższe okresy, zgodnie z §§ 438, pkt. 1, nr 2b (wyroby budowlane, 479 pkt. 1 (roszczenie regresu) i 634a (wady budowlane) BGB (kodeks cywilny).
(4) W pierwszej kolejności zawsze mamy prawo do naprawienia szkody w odpowiednim terminie.
(5) Jeżeli późniejsze wykonanie nie powiedzie się, nabywca ma prawo odstąpić od umowy lub zmniejszyć rekompensatę, niezależnie od wszelkich roszczeń odszkodowawczych. Nabywca nie może wymagać odszkodowania za bezskuteczne zastosowania.
(6) Roszczenia od wad nie mają zastosowania w przypadku drobnych odstępstw od uzgodnionej konstrukcji lub nieznacznej łamliwości.
(7) Roszczenie regresu nabywcy w stosunku do nas ma zastosowanie tylko wtedy, gdy nabywca nie ustalił ze swoim odbiorcą żadnych roszczeń od wad wybiegających poza umowy.
(8) Roszczenia o odszkodowanie mają zastosowanie ponadto w punkcie X (Inne roszczenia odszkodowawcze). Pozostałe lub inne niż określone w niniejszym punkcie roszczenia ustalone wobec nas i naszych przedstawicieli, wykonujących zobowiązania w stosunku do wad, są wykluczone.

IX. Doradztwo w zakresie wykorzystania naszych produktów
(1) Informacje dotyczące danych technicznych oraz wymiarów naszych wyrobów, należy traktować jako przybliżone wartości średnie. Odchylenia w granicy błędu w każdym indywidualnym przypadku, które pomimo całej staranności w produkcji i określaniu wartości są nieuniknione, pozostają wyraźnie zastrzeżone.
Informacje na temat obróbki i zastosowania naszych produktów, doradztwo techniczne i inne informacje udostępniamy zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, jednak nie w sposób wiążący.
Nasza odpowiedzialność jest - o ile jest to dopuszczalne prawnie - wykluczona.

X. Inne roszczenia odszkodowawcze
(1) Roszczenia odszkodowawcze nabywcy, obojętnie z jakiego powodu, a przede wszystkim wskutek naruszenia obowiązków wynikających ze zobowiązań umowy lub niedozwolonego działania, są wykluczone.
(2) Nie ma to zastosowania w przypadku obowiązkowej odpowiedzialności, np. na podstawie ustawy o odpowiedzialności za wyrób, w przypadku winy umyślnej, rażącego niedbalstwa lub uszkodzenia ciała, ze względu na założenia gwarancji istnienia majątku lub naruszenie warunków umowy. Odszkodowanie za naruszenie istotnych zobowiązań umownych jest ograniczone do typowych, przewidywalnych szkód, o ile nie ma mowy o odpowiedzialności za winy umyślne lub nie nastąpiło rażące niedbalstwo, albo też nie ma mowy o odpowiedzialności za uszkodzenia ciała, lub też w związku z założeniem gwarancji istnienia majątku. Zmiana ciężaru dowodu na niekorzyść nabywcy nie ma związku z powyższymi przepisami.

XI. Przenoszenie praw
Nabywca może przenieść swoje prawa wynikające z niniejszej umowy w całości lub w części na osoby trzecie, wyłącznie po otrzymaniu naszej zgody na piśmie.

XII. Potrącenie, prawo zatrzymania
Potrącenia w stosunku do naszych roszczeń są dopuszczalne tylko wtedy, gdy wierzytelność wzajemna jest bezsporna lub prawnie wiążąca. Prawo zatrzymania w stosunku do naszych roszczeń nie istnieje, chyba że wierzytelność wzajemna oparta jest na tej samej umowie co nasze roszczenie, oraz że naruszyliśmy nasze zobowiązania wynikające z umowy lub wierzytelność wzajemna jest bezsporna lub prawnie wiążąca.

XIII. Zwroty produktów
Zwrotu produktów można dokonać jedynie po uprzedniej konsultacji z nami oraz po otrzymaniu naszej zgody na piśmie. Nieopłacone przesyłki produktów nie są akceptowane. Produkty specjalne, nadłamane opakowania i produkty nienadające się już do sprzedaży, są wyłączone ze zwrotu. Zwrot produktów na zapis na dobro rachunku następuje po odciągnięciu 30% opłaty manipulacyjnej.

XIV. Postanowienia końcowe
(1) Miejscem wykonania zobowiązania dla wszystkich dostaw, usług i płatności jest Stuttgart.
(2) W zakresie dozwolonym przez prawo, Stuttgart jest miejscem jurysdykcji. Zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia skarg również w miejscu prowadzenia działalności przez nabywcę.
(3) Obowiązuje wyłącznie prawo niemieckie, chyba że istnieją istotne regulacje prawne. Konwencja Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów nie obowiązuje.
(4) Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych ogólnych warunków jest lub stanie się nieważne, ważność pozostałych postanowień nie zostaje naruszona. 
                                                                                                                                                                                                 Stan na styczeń 2012 r.